Skip to main content

This job has expired

Construction Manager

Employer
Caerphilly County Borough Council
Location
Caerphilly (Caerffili)
Salary
£46,549 grade 12 SCP40 - £49,590 SCP43
Closing date
5 Oct 2023

View more

Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Function
Construction Manager

Job Details

Construction Manager

Caerphilly Homes – Development Team

The Caerphilly Homes Strategy and Development Team are on the look-out for a skilled Construction Manager with experience of working in a housing, regeneration or construction related environment. Tasked with delivering 1000 new, low carbon, affordable homes by 2033 this is an exciting opportunity to be part of an evolving and committed team.

Demonstrable experience of matrix-managing multiple construction projects using a recognised project management approach is critical as is wider knowledge of governance, procurement, contract management and financial systems and procedures.

A passion for delivering great public services is also an absolute must! If you think you could be the right candidate then please get in touch.

Closing Date: 5th October 2023

View the Job Description and Person Specification.

After reading the Job Description and Person Specification, if you would like to have an informal discussion about the role please contact Jane Roberts-Waite on 07887572808 or email: Roberj2@caerphilly.gov.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

We are legally required to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  Successful applicants are required to provide appropriate documentation such as a birth certificate, passport or work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

If you have any difficulty applying online, please contact webrecruitment@caerphilly.gov.uk for further information.

 


Rheolwr Adeiladau
Cyflog: £46,549 gradd 12 SCP40 - £49,590 SCP43
Cartrefi Caerffili - Tîm Datblygu

Mae Tîm Strategaeth a Datblygu Cartrefi Caerffili yn chwilio am Reolwr Adeiladu medrus sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â thai, adfywio neu adeiladu. Gyda'r dasg o ddarparu 1000 o dai carbon isel, fforddiadwy, newydd erbyn 2033, mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm ymroddedig sy'n esblygu.  

Mae profiad amlwg o reoli amrywiaeth o brosiectau adeiladu matrics gan ddefnyddio dull rheoli prosiectau cydnabyddedig yn hanfodol, yn ogystal â gwybodaeth ehangach am lywodraethu, caffael, rheoli contractau a systemau a gweithdrefnau ariannol.  

Mae'n rhaid i chi hefyd fod ag angerdd dros ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwych! Os ydych chi o'r farn mai chi allai fod yr ymgeisydd llwyddiannus, cysylltwch â ni.  

Dyddiad Cau: 5 Hydref 2023

Gweld y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person.

Ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cysylltwch â Jane Roberts-Waite ar 07887572808 neu ebost: Roberj2@caerphilly.gov.uk
.
Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg.  Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU.  Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu dogfennau priodol megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i wneud cais ar-lein, cysylltwch â webrecruitment@caerphilly.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Company

Company info
Location
Tredomen Park,
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
GB

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert